Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Określenie podstawowych założeń.

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie oraz opisujemy, w jaki sposób wykorzystujemy pozyskane od Ciebie dane. Pamiętaj, że są to jedynie informacje o możliwych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając naszą stronę internetową. W każdym z przypadków podania nam swoich danych, o których nie wspominamy w niniejszym dokumencie, otrzymasz od nas dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych, a w niektórych przypadkach będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody. Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Kierach Medical Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,ul. Chrobrego 4 lok. U5, 02-479 Warszawa, NIP: 5223218164, REGON: 521068368, KRS: 0000949192, prowadzącym zakład leczniczy Kierach Medical Center, REGON Zakładu Leczniczego: 52106836800016.
 1. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Ci praw, kontakt z nami możliwy jest poprzez:
 • adres e-mail: recepcja@drkierach.pl
 • telefon: 579645819
 • adres pocztowy: Kierach Medical Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chrobrego 4 lok. U5, 02-479 Warszawa.
 1. Możliwość wykorzystania danych podanych przez Ciebie w innym celu niż związany z realizacją umowy – Administrator przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji zawartej z nim umowy i świadczenia na Twoją rzecz usług medycznych, ale też w innych celach, wskazanych poniżej (w tych celach wykorzystywane są wyłącznie tzw. dane zwykłe, niedotyczące Twojego stanu zdrowia):
 • w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności w celu:
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczy drogą elektroniczną, 
 • przechowywania danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności w celu obsługi próśb przekazywanych m.in. poprzez korespondencję e-mail lub telefonicznie w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy (np. gdy chcesz zapytać nas o coś przed umówieniem się na wizytę);
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
 • prowadzenie badań i analiz serwisu między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • windykacja należności; 
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych.
 1. Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu

Ze względu na charakter świadczonych przez Administratora usług, pobierane dane osobowe mogą się różnić w zależności od rodzaju usług świadczonych na Twoją rzecz. Co do zasady jednak przetwarzamy, obok danych zwykłych (takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i nr PESEL) także dane szczególnie chronione („wrażliwe”), dotyczące stanu zdrowia, historii choroby, informacji o przyjmowanych lekach i innych danych medycznych.

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu nawiązania z Tobą kontaktu i wykonania zleconej usługi, w tym w szczególności świadczenia na Twoją rzecz usług medycznych.

 1. Uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważysz, że podane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych; gdy zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; gdy dane nie będą nam już potrzebne, ale ich przechowywanie będzie uzasadnione w celu ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczenie przetwarzania będzie trwać do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Tobą umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez  nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych. Administrator może odmówić zaprzestania przetwarzania danych w ww. celach, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych i nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności podstaw do ich dalszego przetwarzania.

 1. 10.Udostępnienie i powierzenie danych innym podmiotom

Administrator może powierzać dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Administrator zobowiązuje ich również do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

Udostępnić dane możemy wyłącznie na żądanie podmiotom administracji publicznej, które są upoważnione do ich żądania na mocy odrębnych przepisów.

 1. 11.Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy, usługi czy transakcji. Czas ten każdorazowo jest wskazywany przy każdej z dokonywanych przez Ciebie czynności, które wymagają podania danych osobowych. Dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu zapewnienia rozliczalności, Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. 12.Zastosowane zabezpieczenia

Administrator chroni wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności, a także z zachowaniem zasad ochrony tajemnicy zawodowej.

Prawa dostępu do danych osobowych zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zatrudnionych przez nas oraz podmiotów powołanych do przetwarzania danych osobowych.

Nasza strona internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Administratora przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES  

 1. Czym jest plik cookie

Dla potrzeb polityki wykorzystywania plików cookies, znaczenie tego słowa jest tożsame ze znaczeniem określonym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz w przepisach Prawa telekomunikacyjnego.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony internetowej. Pliki cookies same w sobie nie stanowią danych osobowych, jednak informacje, które zbierają (identyfikator urządzenia, numer IP oraz dane dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej), mogą w określonych przypadkach zostać uznane za takie dane.

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pomocą plików cookies jest Kierach Medical Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,ul. Chrobrego 4 lok. U5, 02-479 Warszawa, NIP: 5223218164, REGON: 521068368, KRS: 0000949192, prowadzącym zakład leczniczy Kierach Medical Center, REGON Zakładu Leczniczego: 52106836800016. Administrator może przetwarzać te dane na następujących podstawach:

 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – o zgodę tę prosimy użytkowników naszej stronie zawsze przy jej pierwszym uruchomieniu na danych urządzeniu), 
 • niezbędność przetwarzania dla możliwości zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 1. Sposób wykorzystania plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości naszej strony internetowej do Twoich upodobań i optymalizacji korzystania z tej strony. Pliki cookies służą również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania użytkownika z naszego serwisu, co umożliwia nam ulepszanie jego zawartości.  

W szczególności wykorzystujemy pliki cookies w następujący sposób:

 • w celu prezentacji treści – zabezpieczenie przed wyświetlaniem użytkownikowi ponownie treści, które już przeczytał,
 • w celu zabezpieczenia serwisu przed działaniem botów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • w celach statystycznych, tj. w celu budowana anonimowych statystyk odwiedzin naszej strony.
 1. Rodzaje plików cookies

W ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”. „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej albo wyłączenia przeglądarki. 

W ramach www.uslugiprawne.wroclaw.pl są stosowane są następujące funkcjonalne rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies „safe” umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa w sieci,
 • „konieczne” pliki cookies, powalające na korzystanie z funkcjonalności strony (bez wyrażenia zgody na użycie tych plików nie będziesz mógł zapoznać się z jej treścią).
 • „funkcjonalne” pliki cookies, pozwalające na  zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony,
 • „reklamowe” pliki cookies, pozwalające na dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji.
 1. Samodzielna kontrola nad plikami cookies

Użytkownik naszej strony może wyrazić zgodę na instalację i używanie plików cookies. Użytkownik może też samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów przeglądarki, z której korzysta. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, co będzie równoznaczne z cofnięciem lub ograniczeniem zgody na korzystanie z nich przez Administratora.

 1. Sposób usunięcia plików cookies

Sposób usunięcia zależy od używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak usunąć pliki cookies, dla najbardziej typowych przeglądarek zamieszczone są na następujących stronach internetowych:

Pliki cookies mogą być wykorzystywane także przez naszych partnerów oraz reklamodawców, współpracujących z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej (opcja jest dostępna w większości typowych przeglądarek).

 1. Social plug-iny 

Tak zwane „Social Pluginy” to technologia umożliwiająca użytkownikowi ujawnianie pewnych jej zawartości bezpośrednio na stronach internetowych sieci społecznościowych lub kontakt z Administratorem za pomocą takich sieci.

Funkcja ta umożliwia użytkownikowi połączenie z facebook.com oraz umieszczenie na profilu użytkownika jako załącznika tematów pobranych ze strony www.uslugiprawne.wroclaw.pl. W celu uzyskania dostępu do pożądanych informacji, po kliknięciu na przycisk łączący z określoną siecią społecznościową, należy się zalogować za pomocą indywidualnych, nie znanych Administratorowi danych dostępu.

Administrator nie przenosi i nie udostępnia danych osobowych, które użytkownicy podają na stronie www.uslugiprawne.wroclaw.pl lub które zostały zapisane na Facebooku.

 1. Logi i inne dane

Ponadto w trakcie odwiedzin na naszej stronie oprogramowanie działające na serwerze ją udostępniającym, może gromadzić następujące dane:

 • zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika),
 • informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne informacje udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji,
 • czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi,
 • przechowywane w plikach logów serwera dane mogą zawierać m.in. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www.uslugiprawne.wroclaw.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości funkcjonowania naszej strony, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania strony internetowej. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.